e martë, 7 tetor 2008

ROLI I GRUAS

Zanafilla 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis".

Gruaja u krijua si ‘ndihmëse’ për të plotësuar burrin e saj dhe për ta ndihmuar atë.
Aktualisht gruaja është plotësia e jëtës për burrin e saj.

Efesianëve 5:22-24 Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj porsi Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë.

Këto vargje mësojnë se gruaja duhet ti bindet burrit të saj. Si mund ta kuptojmë këtë ?
Si mundet gruaja ta përmbush burrin e saj dhe ti bindet atij gjithashtu?

Zanafilla 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis".

1. Gruaja është ndihmësja e burrit

Të ndihmosh një burrë do të thotë pranosh thirrjen tënde më të lartë.
Gruaja duhet të marrë pjesë në punët e burrit, ti përgjigjet burrit të saj me dashuri dhe ta kuptojë dhe duhet të përpiqet me gjithë zemrën e saj ta ndihmojë atë për të përmbushur planin e Zotit në jetën e tij.

Pra, Një ndihmëse është ajo që ndihmon partnerin për të arritur përmbushjen; Ajo nuk do të bëjë asgjë që do ta lëndonte burrin e saj ose të mbajë një qëndrim neglizhent në vend që ta ndihmojë atë.

Një grua e ndihmon burrin e saj në këtë mënyrë:
a) Duke e bërë shtëpinë vend inkurajimi dhe strehimi – jo ta përçmojë burrin; ta mbajë shtëpinë në rregull por të mos e bëjë si një muze.
b) Duke e ndihmuar burrin për ta mirëmbajtur dhë për tu kujdesur për shtëpinë, duke bërë të gjitha rregullimet dhe aktivitetet që burri ka stabilizuar (në bashkpunim me gruan).
c) Duke e ndihmuar për të mirëpritur miqtë e tij.
d) Duke u lutur për burrin e saj;
e) Duke e mbështetur atë në situata të vështira (gjithashtu burri duhet ta bëjë këtë me gruan)
f) Duke treguar interes për problemet e tij dhe duke u përpjekur të kuptojë nevojat e tij (dhe ato emocionale). Duke krijuar në shtëpi atmosferë çlodhëse dhe forcuese .
g) Duke ndihmuar burrin të kuptojë rolin e tij të krishterë në jetën praktike, duke e ndihmuar atë të përdorë dhuntitë e tij shpirtërore.

Në jetën private një grua duhet:
të jetë e hapur;
të jetë e kënaqur me pozicionin e saj, pronat dhe detyrat e saj;
të jetë tërheqëse;
të gjitha sugjerimet këshillat dhe korrigjimet e saj ti thotë në një mënyrë këndshme;
të kujdeset për një jetë të fortë shpirtërore;
të besojë burrin e saj.

Detyra e parë në jetën e gruas është burri i saj.
Disa gra përpiqen kaq shumë ti bëjnë burrat e tyre bashkshortë të mirë sa që atë nuk mund të jenë bashkshorte të mira.

2. Gruaja i përkushtohet drejtimit të burrit

Efesianëve 5:22 Ju, gratë, nënshtrojuni burrave tuaj porsi Zotit,

Gruaja duhet t’i përkushtohet burrit të saj duke qenë mbështetësja e tij.
Zakonisht ne kemi ndjenja negative sepse kemi një opinion të gabuar rreth përkushtimit.
Qëllimi i Zotit ishte ta mbronte gruan jo ta bënte atë të ndihej e pavlerë.

‘Nga pikëpamja e Zotit bindje do të thotë nënshtrim me përulje dhe bindje e arsyeshme ndaj autoritetit . Si shembull Ai tregon bindjen e kishës ndaj urdhëresave të Krishtit. Kjo gjë nuk e poshtëron Kishën, por e nderon atë.’
Bindje nuk do të thotë inferioritet. Do të thotë nënrenditje.

Fjala nënshtrim ‘hupatasso’në Greqisht – do të thotë
të jesh nën,
të qëndrosh në një rresht,
të planifikosh më përpara.

Gruaja nuk është inferiore në familje, thjesht ajo është nëndrenditur pas burrit e saj në shtëpi dhe në marrëdhënie martesore.

Çfarë është dhe çfarë nuk është bindja?

Zoti i dha gruas lirinë e zgjedhjes për të zgjedhur lirinë ashtu si Krishti zgjodhi ti bindej Atit. Zoti nuk respekton njerëzit kokëfortë por ato të cilët zgjedhin ti binden atij.

Çfarë është Bindja?
Efesianëve 5:22
Ju, gratë, nënshtrojuni burrave tuaj porsi Zotit,

Gjërat më kryesoe rreth bindjes:
a) Gruaja i bindet burrit të saj;
b) Bindja është e vazhdueshme – folja është në kohë të vayhdueshme;
c) Bindja është e detyrueshme – thuhet në mënyrë urdhërore.
d) Bindja nuk varetnë mënyrën se si burri e trajton gruan e tij.
1 Pjetri 3:1 Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre,
kjo i adresohet grave në të pasurin e burrave “të gabuar”
d) Bindja është diçka shpirtërore – bëhet ‘si për Zotin.
e) Bindja shprehet në veprim dhe në qëndrim.
e) Bindja influencon të gjitha aspektet e jetës.
Kolosianëve 3:18 Ju bashkëshorte, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin.
Veprat e apostujve 5:29 Por Pjetri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë: "Duhet t'i bindemi Perëndisë më shumë sesa njerëzve.
Gruaja nuk duhet të neglizhojë urdhër i qartë nga Zoti rreth bindjes!
f) Sekreti i bindjes është një qëndrim shërbyes.
g) Bindja nuk e skllavëron gruan por i jep siguri në dashuri.

Çfarë NUK është bindja?
Gruaja është më shumë se një nënë, se një pastruese dhe se një guzhiniere!

1 Pjetrit3:7 Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja.

Burri duhet të respektojë gruan e tij!

a) Kjo nuk do të thotë që gruaja nuk duhet të tregojë ndonjë inciativë ose krijmtari. Tek Fjalët e Urta 31 ne shikojmë një grua e shpirtërore.
b) Kjo nuk do të thotë që gruaja humb lirinë e saj plotësisht. Treni mund të ec vetem kur është mbi hekurudhe.
c) Kjo nuk do të thotë që gruaja është inferior por që ajo është nënrenditur pas burrit të saj. Jezusi nuk ishte në një pozicion më i ulët se i Atit por thjesht i nënrenditur pas Atit.
d) Kjo nuk do të thotë që gruaja humb mëndjen, ndjenjat dhe opinionet të saj. Gruaja duhet të sugjeroj dhe t’ia lërë burrit përgjegjësinë e marrjës së vendimit.

Fjalët e Urta 31:26 (Ajo) hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë.

Veprat e Apostujve 18:26 Ai filloi të flasë lirisht në sinagogë. Dhe, kur Akuila dhe Priskila e dëgjuan, e morën me vete dhe ia shtjelluan më thellë udhën e Perëndisë.

Le të shohim se çfarë është respekti

Efesianëve 5:33 Por secili nga ju kështu ta dojë gruan e vet sikurse e do veten e vet; dhe po kështu gruaja ta respektojë burrin.

Respekti nuk është frika!!!!

Përkthim tjetër “Kështu që secili nga ju (pa përjashtim) ta dojë gruan e tij si pjesë e vetes së tij; dhe gruaja të ndjejë respekt për burrin e saj – ta trajtojë atë me vëmedje dhe kujdes, e nderoftë ajo atë dhe e vlerësoftë më shumë se çdo njeri tjetër, ta çmojë, ti japë të drejtë, ta dashurojë, ta lavdërojë she admirojë atë.”

Titit 2:4 që t'i mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre.

Zanafilla 3:16 Dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty".

Si ta praktikosh këtë?

BURRI ËSHTË OBJEKTI I BINDJES SË GRUAS
Gruaja do ti bindet burrit të saj jo sepse ai e meriton atë por për shkak se ajo nderon Zotin dhe marrëdhënia e saj me burrin do të reflektoj marrëdhënien e saj me Krishtin.
Gruaja që thotë se e njeh Zotin por nuk e pasqyron atë duke ju bindur burrit të saj nuk ka kuptuar nënshtrimin ndaj Krishtit.

Atehere:
fusha e bindjes së gruas është burri i saj;
motivi i bindjes së saj është ti bindet burrit si Zotit;
baza e bindjes së saj është që burri është kreu i shtëpisë;
shembulli i bndjes është bindja e Kishës ndaj Krishtit ;
gruja duhet ti bindet urrit në çdo gjë;
Zoti është Ai që na mundëson të bindemi.


Zoti e ka vendosur burrin si udhëheqës sepse ai do që gruaja të jetë e çlodhur dhe e lirë.

3. GRUAJA SI ZONJË SHTËPIE DHE KARAKTERISTIKAT E SAJ.

Zonjë shtëpie në greqishtën e vjetër ‘oikourgous’ = punëtore në shtëpi

Titus 2:5 të jenë fjalëpakë, të dlira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet.

1 Timoteut5:14 Dua, pra, që vejushat e reja të martohen, të kenë fëmijë, të bëhen zonja shtëpie dhe të mos i japin kundërshtarit asnjë shkak për të përfolur;

1 Pjetrit 3:1-6 Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre, kur të shohin sjelljen tuaj të dlirë dhe me frikë.

Të shohësh = të vëzhgosh
Predikimi pa fjalë i gruas është jeta e saj e hirshme

A) PARAQITJA
Stolia juaj të mos jetë e jashtme: gërshëtimi i flokëve, stolisja me ar ose veshja me rroba të bukura,
Gruaja duhet të kujdes për paraqitjen e saj, por mbi të gjitha duhet të kujdeset për personin e saj të brendshëm.

B) QËNDRIMI
por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë.
Ajo mëson të jetë e qetë dhe e patundur në çdo situatë;
Ajo ka bukurinë e saj të brendshme e cila varet nga lidhja e sa me ZOTIN.
Ky përmirësim vazhdon gjatë gjithë jetës së saj.

C) Bashkëpunimi me Burrin.
Sepse kështu stoliseshin dikur gratë e shenjta që shpresonin në Perëndinë, duke iu nënshtruar burrave të tyre, ashtu si Sara, që i bindej Abrahamit duke e quajtur "zot"; bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë.

Gruja do ti:
Bindet burrit të saj,
Kushtojë shumë vëmendje atij,
kujdeset për nevojat e tij.

D) Vlera
Fjalët e Urta 31:10 Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? Vlera e saj është shumë më e madhe nga ajo e margaritarëve.

Besueshmëria
Fjalët e Urta 31:11 Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime.
Mbështetja
Fjalët e Urta 31:12 Ajo i bën të mira dhe jo të keqe tërë ditët e jetës së saj.

E) Punëtore
Fjalët e Urta 31:13-14 Gjen lesh dhe li dhe punon me gëzim me duart e veta. 14 Ajo u përngjan anijeve të tregëtarëve: e sjell ushqimin e saj nga larg.

F) E përkushtuar
Fjalët e Urta 31:15 Çohet që me natë për t'i ndarë ushqimin familjes së saj dhe për t'u dhënë urdhërat e nevojshme shërbëtoreve të saj.

G) Me iniciativë
Fjalët e Urta 31:16-19 Ajo shikon një arë dhe e ble; me duart e saj mbjell një vresht. 17 Ngjesh me forcë ijët dhe i bën më të fortë krahët e saj. 18 E kupton që tregëtia e saj po shkon mbarë dhe llamba e saj e natës nuk i shuhet. 19 Shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbat e saj zënë boshtin.

H) Prioritetet
Fjalët e Urta 31:20-24 I shtrin dorën të varfërit dhe i jep dorën nevojtarit. 21 Nuk i trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë një veshje të dyfishtë. 22 Bën për vete mbulesa si sixhade dhe rrobat e saj janë prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. 23 Burri i saj nderohet te porta, kur ulet bashkë me pleqtë e vendit. 24 Përgatit rroba prej liri dhe i shet, i furnizon me breza tregtarët.

I) Rezultati
Fjalët e Urta 31:25-31 Forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët që do të vijnë. 26 Hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë. 27 Ajo mbikqyr si shkon shtëpia e vet dhe nuk ha bukën e përtacisë.
28 Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume; edhe burri i saj e lëvdon duke thënë: 29 "Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato".
30 Hiri është i rremë dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. 31 I jepni frytin e duarve të saj, dhe vet veprat e saj le ta lëvdojnë të portat.

Le ta përmledhim:
a) Shpirt i kujdesshëm
1 Pjetrit 3:4 por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë.
b) Dëshira e saj është burri i saj
Zanafilla 3:16 dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd
c) Besueshmëria dhe ngushëllimi
Fjalët e Urta 31:11 Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime.
Zanafilla 24:67 Dhe Isaku e futi Rebekën në çadrën e Sarës, nënës së tij, dhe e mori me vete; ajo u bë gruaja e tij dhe ai e dashuroi. Kështu Isaku u ngushëllua mbas vdekjes së nënës së tij.
d) Dëshirë për të mbështetur
Zanafilla 2:18 "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis".
e) Bindje dhe respekt
Efesianeve 5:33 po kështu gruaja ta respektojë burrin.
1 Peter 3:6 ashtu si Sara, që i bindej Abrahamit duke e quajtur "zot"; bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë.
f) Fuqia fizike
Fjalët e Urta 31:17 Ngjesh me forcë ijët dhe i bën më të fortë krahët e saj.
g) Fuqia e mëndjes
Philippians 2:5 Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin,
2 Korintasve 10:5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,
h) Ajo e bën shtëpinë një vend në të cilin burrit i pëlqen të kthehet.
Fjalët e Urta 31:27 Ajo mbikqyr si shkon shtëpia e vet dhe nuk ha bukën e përtacisë.
Titit 2:5 të jenë fjalëpakë, të dlira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet.
i) Mikpritëse për miqtë e burrit
Romakëve 12:13 ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës.
j) Gjatë gjthë jetës së saj ajo është si një kurorë e bukur për burrin e saj
Fjalët e Urta 12:4 Gruaja e virtytshme është kurora e burrit të saj, por ajo që e turpëron është si një krimb në kockat e tij.

4. GRUAJA ËSHTË NJË MËSUESE
Titit 2:3-4 Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpifëse, jo robinja ndaj verës së shumtë, por mësuese të së mirës, që t'i mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre,

Zoti i ka dhënë gruas një influencë të madhe në familje. Varet shumë nga gruaja se si do të jetë burri. Është një grua e madhe pas çdo burri të madh. Ajo plotëson burrin e saj. Ajo është ndihmësja e tij. Ajo është e bindur në shtëpinë e tyre dhe mëson gjithashtu gratë e tjera ti duan burrat e tyre. Ajo është personi më i rëndsshëm në jetën e burrit të saj.

Nuk ka komente:

Mirë së erdhet!

Ne lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore. (Kol.1:9)