e martë, 7 tetor 2008

ROLI I BURRIT

Burri u krijua i pari dhe vetëm pastaj gruaja si ndihmese e burrit.
1 Gjoni 4:19 Ne e duam atë (Krishtin), sepse ai na deshi i pari.
Gruaja në marrëdhënien martesore është si jehona
Efesianeve 5:25, 28, 29 Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta porsi trupat e tyre; kush do gruan e vet do vetveten. Sepse askush nuk urreu mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën.

Vini re se si burri duhet ta doje gruan e tij:
Ashtu si Krishti deshi kishën e Tij (sakrificë dhe përkushtim i plotë),
Si trupin e tij (Pa lëndime dhe duke e siguruar),
Si veten e tij (Duke e ushqyer dhe duke u kujdesur) (Ef.5:29)

Dashuria e vërtetë nuk varet nga ndjenjat.
Dashuria e vërtetë varet nga vullneti.
Zanafilla 2:23 Dhe njeriu tha: "Kjo së fundi është kocka e kockave të mia dhe mishi i mishit tim!”

1. BURRI ËSHTË KREU I GRUAS DHE I FAMILJES
Mënyra më e mirë për të qenë një baba i mirë është të jesh një burrë i mirë për nënën e tyre.
Burri është kryetari dhe ai vendos politikën e martesës. Burri mund t’ia japë pjesërisht drejtimin çdo anëtari tjetër të familjes por në fund të fundit ai është përgjegjës për gjithçka.
Burrat janë përgjegjës para Zotit sesi ata janë si kryetarë familjesh.

Efesianëve 5:23-25 sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.

‘Unë njoh disa burra të cilët drejtojnë familjet e tyre si ushtarakët në ushtri. Ata japin urdhra dhe bërtasin: ‘Unë jam Kreu i familjes!’ Ky nuk është një drejtim por një diktaturë.
Burra të tjerë interpretojnë mësimin e Palit në këtë mënyrë: ‘ Unë jam drejtuesi i familjes, gruaja duhet të më bindet mua, Bibla është në anën time.’
Pali tek Efesianëve 5:22-25 nuk përqendrohet në pushtetin e burrit mbi gruan. Në vënd të kësaj ai përqendrohet tek detyrimi i burrit për të dashur gruan e tij me zemërgjerësi.

Bashkëshorti:
© nuk duhet të kërkojë bindje.
© nuk duhet të urdhojë gruan e tij të respektojë pushtetin e tij.
© nuk duhet të thotë: ‘Ji e bindur dhe e nënshtruar dhe atëhere une do të të dua siç është shkruar në Bibël”.

Përqendrohu në të treguarit e dashurisë tënde asaj.
Lëri asaj lirinë e të zgjedhurit të të bindet ty.
Një drejtues modern kuptohet si nje shef i cili vetem bertit urdhera.

Mateu 20:20-28 Atëherë nëna e bijve të Zebedeut iu afrua bashkë me bijtë e vet, ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka. Dhe ai i tha: "Çfarë do?". Ajo u përgjigj: "Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njeri në të djathtën dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde".
Dhe Jezusi, duke u përgjigjur tha: "Ju nuk dini çfarë kërkoni; a mund ta pini ju kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem? Ata i thanë: "Po, mundemi". Atëherë ai u tha atyre: "Ju me të vërtetë do ta pini kupën time dhe do të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem; por nuk është në dorën time që të uleni në të djathtën time ose në të majtën time, por u është rezervuar atyre, të cilëve u është përgatitur nga Ati im". Kur i dëgjuan këto fjalë, të dhjetët të tjerët u indinjuan kundër të dy vëllezërve. Dhe Jezusi i thirri ata pranë vetes dhe u tha: "Ju e dini se të parët e kombeve i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë përdorin pushtet mbi ato, por midis jush kështu nuk do të ndodhë; madje secili prej jush që do të dojë të bëhet i madh, qoftë shërbëtori juaj; dhe kushdo prej jush që do të dojë të jetë i pari, qoftë skllavi juaj. Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.

Ai nuk kujdeset për vete,
Ai nuk jep urdhra vetëm për të treguar pushtetin e tij dhe për të përmbushur vullnetin e tij.
Ai kujdeset për nevojat e të tjerëve.

Hape zemrën tënde për nevojat e të tjerëve dhe ji i vullnetshëm të sakrifikosh:
© nevojat e tua personale,
© urimet,
© deshirat,
© perpjekjet,
© kohen dhe
© parate.

Nëse nevojat e të tjerëve nuk janë më të rëndësishme se të tuat, ti nuk je i përshtatshëm për drejtim.

Gjoni 13:1-15 Por përpara festës së Pashkës, Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. 2 Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në zemër Judë Iskariotit, birit të Simonit, ta tradhtonte,
3 Jezusi, duke ditur se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe se ai kishte dalë nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, 4 u ngrit nga darka dhe hoqi rrobat e tij, mori një peshqir dhe u ngjesh. 5 Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'ua fshijnte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur.
6 Erdhi, pra, te Simon Pjetri. Dhe ai i tha: "Zot, ti të m'i lash këmbët mua?". 7 Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Atë që po bëj unë, ti tani nuk e kupton, por do ta kuptosh mbas kësaj". 8 Pjetri i tha: "Ti kurrë nuk do të m'i lash këmbët". Jezusi iu përgjigi: "Po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua".
9 Simon Pjetri i tha: "Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën". 10 Jezusi i tha: "Ai që është i larë, s'ka nevojë veçse të lajë këmbët dhe është krejt i pastër; edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë". 11 Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: "Nuk jeni të gjithë të pastër".
12 Kështu, mbasi ua lau këmbët, mori përsëri rrobat e tij, zuri vend rishtas në tryezë dhe u tha atyre: "A e kuptoni këtë që ju kam bërë? 13 Ju më quani Mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam.
14 Në qoftë se unë, Zoti dhe Mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet t'i lani këmbët njëri-tjetrit. 15 Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.

Sipas Biblës kreu i familjes duhet të jetë shërbëtori më i madh në familje. Ai duhet të ketë një zemër të përulur dhe shërbyese.

A. Një bashkëshort duhet të jetë kreu gruas së tij si Krishti është kreu i kishës.
Shembulli i tij është Zoti, i cili ishte shërbëtor në veten e tij.
C. Ai merr parasysh të gjitha interesat e gruas:
Ephesianëve 5:23 sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit.
© Ai do të kalojë kohë me të;
© Ai do ta mësojë atë;
© Ai do të mbështetet tek ajo dhe do ti besojë asaj disa përgjegjësi;
© Ai nuk do të marrë vendime në vënd të saj por sëbashku me të;
© Ai është përgjegjës për gjithcka që ndodh në familje. Ai nuk duhet të bëj gjithcka por është përgjegjës për gjithcka.

Çfarë NUK do të thotë të drejtosh gruan tënde?

NUK do të thotë të shtypësh talentet e gruas;
B. NUK do të thotë të vendosësh pa marrë parasysh pikëpamjen dhe ndjenjat e gruas feelings;
C. NUK është diktaturë;
D. NUK do të thotë që burri KURRË nuk do të heqë dorë mbas një diskutimi me gruan e tij, pasi ka dëgjuar pikëpamjen e saj.

2. BURRI E DO GRUAN E TIJ.
‘Efesianëve 5:25 Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.
Kolosianëve 3:19 Ju bashkëshortë, duaini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre.

Dashuria AGAPE nuk matet me ndjenja dhe madje jo nga veprat por sa një person është gati të sakrifikojë.

Gjoni 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

Romakëve 5:5 Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është dhënë.

1 Korintasve 13:4-7 Dashuria është e durueshme; plot mirësi; dashuria nuk ka smirë, nuk vë në dukje, nuk krekoset, 5 nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq; 6 nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, 7 i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë.
Efesianëve 5:25 Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.

Si mund ta dojë një burrë gruan e tij?

1) Tregoji dashurinë tënde;
2) Sakrifiko vete për gruan tënde
3) Respektoje atë
4) Prano dobësitë dhe gabimet e saj
Filipianëve 4:8 të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni.
5) Inkurajoje që të japë opinionin e saj për çështje të ndryshme

Si të duash gruan tënde nga pikëpamja e Biblës?

Efesianëve 5:25, 28, 29 Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta porsi trupat e tyre; kush do gruan e vet do vetveten. Sepse askush nuk urreu mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën,

Burri duhet ta dojë gruan ashtu si Krishti deshi Kishën.
Detyra e burrit është ta përkushtojë jetën e tij në mënyrë që të shohë gruan e tij të përparojë në jetën e shenjtë dhe të arrijë pjekurinë shpirtërore që Zoti ka paracaktuar për të.
Burri është përgjegjës për rritjen shpirtërore të gruas. Është detyra e tij të ndihmojë atë të rritet shpirtësht dhe të bëhet ashtu se si duhet të jetë një grua e Zotit.

Burri duhet ta dojë gruan si trupin e tij. Kjo do te thote:
· Të ushqyerit – përmbush nevojat e saj shpirtërore dhe materiale ashtu si unë përmbush të miat.
· Të kujdesurit me butësi – përmbush nevojat e saj fiyike dhe shpirtërore. Gratë tona janë pjesë e jona. Ne duhet ti duam dhe të kujdesemi me butësi për to– si të kujesesha për gishtin tim pasi është goditur nga një çekiç.

Kështu si ti duam gratë tona? Ashtu si Krishti deshi Kishën:
© Pa kushte
Efesianëve 1:3 I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin,
© Në mënyrë konstante
Jeremia 31:3 Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme.
© Në mënyrë të veçantë
Efesianëve 1:4 sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri.
© Në mënyrë ojektive
Efesianëve1:5 duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet.
© Me ndjenjën e përkatësisë
Efesianëve 1:5 duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet.
© Në menyrë të mëshirshme (pa i vënë re gabimet dhe dobësitë e saj)
Efesianëve 1:6 për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin Birin e tij,
© Me hir
Efesianëve 1:7 në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij,
© Në mënyrë intime (duke ndarë dhe besuar gjithçka)
Efesianëve 1:9 duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që ai e kish përcaktuar me veten e tij,
© Me mirësjellje
Efesianëve 1:11 Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij
© Me krenari (dhurata e jetës sime)
Efesianëve 1:12 që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin.
© Me besnikëri
Efesianëve 1:13 Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit,
© Duke sakrifikuar Jezusi sakrifikoi Interesat e Tij personale
© Me butësi duke parë nevojat e saj
© Në mënyrë pratike

Burri duhet:
© Të jetë i kujdesshëm edhe në gjëra të vogëla
© Shpesh ti tregojë gruas së tij që e do atë ;
© Ti kushtojë vëmendje asaj (jo vetëm seksit)
© Ta bëjë atë të ndjehet nevojshme
© Të mbajë marrëdhënie të mira përditë
© Të gjejë kohë për të qenë me të.

3. Burri duhet të jetojë me gruan në harmoni

1 Pjetrit 3:7 Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja.

Burri nuk duhet vetëm ta drejtojë dhe ta dojë gruan e tj por gjithashtu ta respektojë.
1) Duhet ta njoh gruan time.
Suksesi im në të pasur paqe në jetën martesore është në proporcion me atë se sa mirë unë njoh gruan time. Ju duhet të njihni idetë e saj, ëndrrat, dhe sekretet.
Burri duhet ta shohë gruan e tij si një qënie delikate, duke e respektuar atë dhe duke parë vlera të mëdha në të.
2) Duhet ta nderoj atë si bashktrashëgimtaren time në hirin e jetës.
Duhet ta respektoj atë dhe ta vlerësojjo vetëm sepse ajo është delikate por sepse gjithashtu ajo do te trashëgojë të njëjtën jetë si unë.
Zoti nuk mund ti përgjigjet lutjeve të një burri, i cili trajton gruan e tij në mënyrë të gabuar ose që nuk pranon se Zoti i ka dhënë atij personin më me vlerë në botë.

Pra burri duhet:
Y Të drejtojë gruan e tij,
Y Ta dojë atë ashtu si Krishti deshi Kishën e tij dhe si ai do veten e tij,
Y Ta respektojë gruan e tij si një thesar dhe si diçka delikate dhe si një qënie, e cila zotëron të njëjtin lloj jete.

Njih gruan tënde:
© Jeto me të sipas ndërgjegjes tënde.
© Gratë janë të ndjeshme ndaj çdo fjale të pahijshme dhe vërejtjeve, ji i kujdesshëm.
© Është e rëndësishme të dish opinionin e gruas në çdo gjë.
© Kuptoje gruan tënde:
© Bisedoni me njëri-tjetrin;
© Kujdesu për nevojat materiale, emocionale, shoqërore, intelektuale dhe shpirtërore;
© Ndihmoje në punët e shtëpisë;
© Mos e krahaso gruan tënde me asnjë tjetër;
© Tregoji vlerësimn tënd dhe ji i gatshëm të sakrifikosh për të
© Nëse do ta kuptosh gruan tënde, ti do të marrësh drejtimin.
© Tregoji që ti dëshiron të njohësh sekretet e gruas, ëndrrat, frikërat etj.
© Ki parasysh delikatesën e saj dhe duhet ti kujtosh që ajo nuk është e fortë sa një burrë- kështu që hape derën për të etj.

Ndaj me gruan tënde “si bashkëtrashëgimtare e hirit të jetës”.
Në besim – bisedoni rreth Zotit dhe lutuni sëbashku. Nëse kjo mungon , lutjet e burrit nuk mund të plotësohen.
Burri duhet të pranojë që mësimet shpirtërore më familje janë detyrë e tij.
Nëse mendon se gruaja jote nuk është mjaft femërore, atëhere ka mundësi të jetë kështu sepse ti nuk e trajton atë si grua.

Nuk ka komente:

Mirë së erdhet!

Ne lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore. (Kol.1:9)