e martë, 7 tetor 2008

Renditja e vendosur nga Zoti për familjen

1 Korintasve 11:3 Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe kreu i Krishtit është Perëndia.

Kolosianëve 3:20 Ju bij, binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin.

(A) Krishti është kreu i burrit

Kolosianëve 1:18 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë.

Efesianëve 1:22 dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha për krye përmbi çdo gjë kishës,

Krishti është Zoti i familjes

Sepse trupi varet nga koka. Dhe trupi i nënshtrohet kokës.

(B ) Burri është kreu i gruas

Efesianëve 5:23 sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu I kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit.

Burri është autoriteti kryesor për fëmijët

Malakia 1:6 “Një bir nderon të atin.”

Efesianëve 6:2 "Ndero babanë tënd dhe nënën tënde", ky është urdhërimi i parë me premtim.

Burri nuk është superior krahasuar me gruan. Ai është përgjegjës për gjithçka.

Kolosianëve 3:19 Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre.

1 Pjetrit 3:7 Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja.

(C) Gruaja – ndihmësja e burrit. Fëmijët i binden asaj.

Zanafilla 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis".

Fjalët e urta 1:8 Dëgjo, o biri im, mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënes sate,

Ajo është autoriteti i dytë për fëmijët. Gruaja nuk është inferiore krahasuar me burrin, por ajo ka një pozicion tjetër.

Kush duhet të jetë kreu i familjes?

Efesianëve 5:23-25 Sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.

Burri i përkushtohet Krishtit dhe është përgjegjës para Tij për kujdesin dhe drejtimin e familjes.

Gruaja i përkushtohet burrit dhe është përgjegjëse para tij për rregullin në shtëpi dhe kujdesin e fëmijëve.

Të dy prindërit janë autoritete për fëmijët.

Marrëdhënia midis burrit dhe gruas duhet të jetë primare!

Kurthet janë marrëdhënia me shoqërinë (kolegët, miqtë, të afërmit) dhe marrëdhënia prindër-fëmijë.
Një nga dhuratat më të mira që prindërit më ka dhuruar ështe dashuria e tyre për njëri-tjetrin.

Nuk ka komente:

Mirë së erdhet!

Ne lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore. (Kol.1:9)